Talks On The Gita

 

Talks On The Gita

Written by : Vinoba Bhave


Published by :
Dr. Parag Cholkar
Paramdham Prakashan, (Gram-seva Mandal),
Pavnar, Wardha - 442 111, India.

Printed by : Paramdham Mudranalaya, (Gram-seva Mandal),
Pavnar, Wardha - 442 111, India.
© Gram-seva Mandal


________________________________


 Read The Book Now :


Chapter 1 Chapter 1
Chapter 2 Chapter 2
Chapter 3 Chapter 3
Chapter 4 Chapter 4
Chapter 5 Chapter 5
Chapter 6 Chapter 6
Chapter 7 Chapter 7
Chapter 8 Chapter 8
Chapter 9 Chapter 9
Chapter 10 Chapter 10
Chapter 11 Chapter 11
Chapter 12 Chapter 12
Chapter 13 Chapter 13
Chapter 14 Chapter 14
Chapter 15 Chapter 15
Chapter 16 Chapter 16
Chapter 17 Chapter 17
Chapter 18 Chapter 18